કેસ નંબર - ૩૬૯, “સત્યની શોધ” - ૩૬

Dr Hina Darji মাতরুবার্তি যাচাই করা হয়েছে দ্বারা বাংলা Detective stories

કેસ નંબર - ૩૬૯, “સત્યની શોધ” ડો. હિના દરજી પ્રકરણ - ૩૬ કરણ અને વિક્કીનાં મગજમાં બીજી યોજનાને આકાર આપવાની વાત ફરવા લાગી હતી. લેબ પકડાઈ જવાથી એ લોકોને નુકશાન ઘણું થયું હતું એ વાતથી કરણ અને વિક્કીને ...আরও পড়ুন